Privacybeleid Renie's Franse Keuken / Mijn Provence

Renie's Franse Keuken/Ma Provence, gevestigd in 84000 Avignon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.reniesfransekeuken.nl - info@reniesfransekeuken.nl - 84000 Avignon

Persoonsgegevens die wij verwerken

Renie's Franse Keuken/Ma Provence verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reniesfransekeuken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Renie's Franse Keuken/Ma Provence verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Renie's Franse Keuken/Ma Provence bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam 8 jaar
- Geslacht 8 jaar
- Geboortedatum 8 jaar
- Adresgegevens 8 jaar
- Telefoonnummer 8 jaar
- E-mailadres 8 jaar

Je kunt op ieder moment zelf je gegevens verwijderen door :
- Je te desabonneren op onze nieuwsbrief door op het linkje onderaan te klikken
- Een mail te sturen naar info@reniesfransekeuken.nl met de vraag de gegevens te verwijderen

Delen van persoonsgegevens met derden

Renie's Franse Keuken/Ma Provence verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Renie's Franse Keuken/Ma Provence blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Renie's Franse Keuken/Ma Provence gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Renie’s Franse Keuken/ ma Provence meet algemene data m.b.t. het bezoek aan deze website. Bijvoorbeeld: via welke zoekmachines komen bezoekers op de website en welke pagina’s worden het meest geraadpleegd. Deze data zijn niet terug te voeren op de naam of het adres van een individuele bezoeker. Deze data worden alleen door Renie’s Franse Keuken//Ma Provence aangewend en dan uitsluitend om het gebruik van de website te optimaliseren voor bezoekers in het algemeen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@reniesfransekeuken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Renie's Franse Keuken/Ma Provence zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Renie's Franse Keuken/Ma Provence wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Renie's Franse Keuken/Ma Provence neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice of via info@reniesfransekeuken.nl - Renie France is de Functionaris Gegevensbescherming van Renie's Franse Keuken/Ma Provence Hij/zij is te bereiken via info@reniesfransekeuken.nl
Renie’s Franse Keuken/ Ma Provence behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen. Na het in werking treden, zullen dergelijke wijzigingen z.s.m. op deze pagina gepubliceerd worden.
Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.